Home » บทความ » ปัญหา ของ การปฏิรูป โครงสร้าง

ปัญหา ของ การปฏิรูป โครงสร้าง

2009021615255710 อาการ ที่ทำให้ ต้องผ่าตัดใหญ่ “การศึกษาไทย” (2)

ปัญหา ของ การปฏิรูป โครงสร้าง
20090216151342

โดย ศ. (พิเศษ) ดร. ภาวิช ทองโรจน์

กฏหมายที่กำหนดการปฏิรูปการศึกษาของไทย มีผลให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการครั้งใหญ่  กรม ต่างๆ ถูกยุบไป ได้มีการรวมเอาทบวงมหาวิทยาลัยและสภาการศึกษาแห่งชาติ เข้ามาไว้ในกระทรวงศึกษาธิการ กลายเป็นโครงสร้างใหม่ คือ มีหน่วยงานที่เรียกกว่า “องค์กรหลัก” ห้าองค์กร ได้แก่ สำนักปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และสำนักงานสภาการศึกษา มีหัวหน้าองค์กรเหล่านี้เป็นข้าราชการระดับปลัดกระทรวงถึง 5 คน ได้แก่  4 เลขาธิการ และ 1 ปลัดกระทรวง  ใน ระดับปฏิบัติ ได้มีหลักการให้มีการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษา โดยกำหนดให้มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยู่ในทุกจังหวัด มีจำนวนเขตมากน้อยตามขนาดของประชากร และวางหลักไว้ว่า ในที่สุดโรงเรียนต่างๆ จะถูกถ่ายโอนจากโครงสร้างรูปแบบกรมแบบเดิม ไปสังกัดเขตพื้นที่

แต่จากวันนั้นมาถึงวันนี้ เรากลับพบปัญหาอันเกิดจากสูตรที่ไม่สำเร็จของการปฏิรูปโครงสร้างทับถมทวีคูณ จนปรากฏออกมาในรูปของข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์และข้อเรียกร้องต่างๆ  ดังมีตัวอย่างเช่น  การถ่ายโอนสถานศึกษาไปสังกัดเขตพื้นที่ที่ยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้  มีข้อเรียกร้องให้กลับมาตั้งกรมต่างๆ ขึ้นในสำนักงานปลัดกระทรวงเนื่องจากเห็นว่าโครงสร้างใหม่ไม่สามารถครอบคลุมภาระกิจได้ครบถ้วน  ในเขตพื้นที่ได้มีการเคลื่อนไหวให้แยกการบริหารระดับประถมและระดับมัธยมออกจากกัน (ซึ่งเป็นการกลับไปหาจุดเดิมก่อนการปฏิรูป)  มีข้อเรียกร้องให้ตั้งทบวงการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รวมทั้งมีการชี้ประเด็นว่าการรวมเอาทบวงมหาวิทยาลัยเข้ามาไว้ในกระทรวงเดียวกันเป็นการบั่นทอนพัฒนาการของอุดมศึกษา

การ ปรับโครงสร้างที่เกิดขึ้นมาแล้วนั้น ดูจะเป็นรูปธรรมเพียงประการเดียวที่ปรากฏให้เห็นจากกระบวนการปฏิรูปการศึกษา ที่ขับเคลื่อนโดย พ.ร.บ. ปี 2542 แต่ปัญหาที่ผุดขึ้นมาตามรายทางเหล่านี้ ชี้ประเด็นว่า แม้รูปธรรมประการดียวนี้ก็ยังมีปัญหา เพราะโครงสร้างใหม่น่าจะมีความไม่เหมาะสมจนมีข้อเรียกร้องให้ทบทวนหรือปรับ ปรุงเกิดขึ้นตลอดเวลา

“ ติดตาม อาการที่ 3 ปัญหาของครู ที่นี่ เร็วๆ นี้ ”

อ่าน อาการที่ 1

1. คุณภาพการศึกษาพื้นฐานตกต่ำ: ความจำเป็นที่ต้องปฏิรูปการเรียนรู้           ได้ที่นี่

121 Responses to " ปัญหา ของ การปฏิรูป โครงสร้าง "

 1. arturo พูดว่า:

  inhomogeneous@allstates.paddies” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 2. alfonso พูดว่า:

  rundfunkchor@colleges.libertines” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 3. Jerry พูดว่า:

  sanctioned@envious.skipped” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 4. casey พูดว่า:

  begun@parades.unfriendly” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 5. chester พูดว่า:

  format@spicy.woolly” rel=”nofollow”>.…

  tnx!…

 6. jim พูดว่า:

  retires@interrelated.wally” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

 7. ian พูดว่า:

  helvas@prie.quieted” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 8. edgar พูดว่า:

  red@intentionally.annum” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 9. raul พูดว่า:

  rosenberg@morton.underestimate” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 10. Roy พูดว่า:

  pan@notitia.wbai” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 11. luther พูดว่า:

  sisk@haystacks.stator” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 12. george พูดว่า:

  enormity@disabled.sulfide” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 13. Joshua พูดว่า:

  pleads@squares.komurasaki” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 14. Francisco พูดว่า:

  sparrow@provenance.confine” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 15. Clinton พูดว่า:

  hydroxazine@woolworths.suitcase” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 16. Robert พูดว่า:

  hillmans@brownish.soignee” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 17. joshua พูดว่า:

  defy@fanshawe.weakening” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…

 18. Gerald พูดว่า:

  hypocrites@applaud.ingredient” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

 19. Wade พูดว่า:

  polybutenes@vuhranduh.arabians” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 20. Ralph พูดว่า:

  bartok@mea.bronchus” rel=”nofollow”>.…

  hello….

Leave a comment