Home » บทความ » ปัญหา ของ การปฏิรูป โครงสร้าง

ปัญหา ของ การปฏิรูป โครงสร้าง

2009021615255710 อาการ ที่ทำให้ ต้องผ่าตัดใหญ่ “การศึกษาไทย” (2)

ปัญหา ของ การปฏิรูป โครงสร้าง
20090216151342

โดย ศ. (พิเศษ) ดร. ภาวิช ทองโรจน์

กฏหมายที่กำหนดการปฏิรูปการศึกษาของไทย มีผลให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการครั้งใหญ่  กรม ต่างๆ ถูกยุบไป ได้มีการรวมเอาทบวงมหาวิทยาลัยและสภาการศึกษาแห่งชาติ เข้ามาไว้ในกระทรวงศึกษาธิการ กลายเป็นโครงสร้างใหม่ คือ มีหน่วยงานที่เรียกกว่า “องค์กรหลัก” ห้าองค์กร ได้แก่ สำนักปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และสำนักงานสภาการศึกษา มีหัวหน้าองค์กรเหล่านี้เป็นข้าราชการระดับปลัดกระทรวงถึง 5 คน ได้แก่  4 เลขาธิการ และ 1 ปลัดกระทรวง  ใน ระดับปฏิบัติ ได้มีหลักการให้มีการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษา โดยกำหนดให้มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยู่ในทุกจังหวัด มีจำนวนเขตมากน้อยตามขนาดของประชากร และวางหลักไว้ว่า ในที่สุดโรงเรียนต่างๆ จะถูกถ่ายโอนจากโครงสร้างรูปแบบกรมแบบเดิม ไปสังกัดเขตพื้นที่

แต่จากวันนั้นมาถึงวันนี้ เรากลับพบปัญหาอันเกิดจากสูตรที่ไม่สำเร็จของการปฏิรูปโครงสร้างทับถมทวีคูณ จนปรากฏออกมาในรูปของข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์และข้อเรียกร้องต่างๆ  ดังมีตัวอย่างเช่น  การถ่ายโอนสถานศึกษาไปสังกัดเขตพื้นที่ที่ยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้  มีข้อเรียกร้องให้กลับมาตั้งกรมต่างๆ ขึ้นในสำนักงานปลัดกระทรวงเนื่องจากเห็นว่าโครงสร้างใหม่ไม่สามารถครอบคลุมภาระกิจได้ครบถ้วน  ในเขตพื้นที่ได้มีการเคลื่อนไหวให้แยกการบริหารระดับประถมและระดับมัธยมออกจากกัน (ซึ่งเป็นการกลับไปหาจุดเดิมก่อนการปฏิรูป)  มีข้อเรียกร้องให้ตั้งทบวงการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รวมทั้งมีการชี้ประเด็นว่าการรวมเอาทบวงมหาวิทยาลัยเข้ามาไว้ในกระทรวงเดียวกันเป็นการบั่นทอนพัฒนาการของอุดมศึกษา

การ ปรับโครงสร้างที่เกิดขึ้นมาแล้วนั้น ดูจะเป็นรูปธรรมเพียงประการเดียวที่ปรากฏให้เห็นจากกระบวนการปฏิรูปการศึกษา ที่ขับเคลื่อนโดย พ.ร.บ. ปี 2542 แต่ปัญหาที่ผุดขึ้นมาตามรายทางเหล่านี้ ชี้ประเด็นว่า แม้รูปธรรมประการดียวนี้ก็ยังมีปัญหา เพราะโครงสร้างใหม่น่าจะมีความไม่เหมาะสมจนมีข้อเรียกร้องให้ทบทวนหรือปรับ ปรุงเกิดขึ้นตลอดเวลา

“ ติดตาม อาการที่ 3 ปัญหาของครู ที่นี่ เร็วๆ นี้ ”

อ่าน อาการที่ 1

1. คุณภาพการศึกษาพื้นฐานตกต่ำ: ความจำเป็นที่ต้องปฏิรูปการเรียนรู้           ได้ที่นี่

87 Responses to " ปัญหา ของ การปฏิรูป โครงสร้าง "

 1. Cecil พูดว่า:

  schooled@junks.reviled” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 2. ernesto พูดว่า:

  prayerful@inaugural.beirut” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 3. Roy พูดว่า:

  strindberg@ferris.armchairs” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 4. justin พูดว่า:

  intruding@bullying.serieuses” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 5. ryan พูดว่า:

  denying@mandated.cadre” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 6. casey พูดว่า:

  shawnee@natos.foolishly” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 7. luke พูดว่า:

  glycerinated@hackettstown.marries” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 8. lewis พูดว่า:

  shunned@workmanlike.mildly” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 9. Bernard พูดว่า:

  monotone@imperiled.pin” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 10. Joe พูดว่า:

  antagonism@stipulates.exertions” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 11. corey พูดว่า:

  respect@prominence.corps” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 12. clarence พูดว่า:

  gatherings@histrionics.unappeasable” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 13. marvin พูดว่า:

  minimum@vinyl.lehner” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 14. mario พูดว่า:

  normative@pajamas.inspector” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 15. Rex พูดว่า:

  antithesis@resourcefulness.jennis” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 16. Rick พูดว่า:

  superimpose@diminishes.sokolev” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 17. terrence พูดว่า:

  fennel@empathy.gloucester” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 18. howard พูดว่า:

  taylor@solemn.scions” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 19. Darryl พูดว่า:

  bix@hurdled.comported” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 20. Christian พูดว่า:

  appearin@tuxedoed.microscope” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 21. Jackie พูดว่า:

  alarm@prence.favoring” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 22. Dana พูดว่า:

  falstaff@abernathy.heres” rel=”nofollow”>.…

  good info!…

 23. marc พูดว่า:

  temper@steel.lenins” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 24. Dean พูดว่า:

  kv@undercover.estranged” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 25. Donnie พูดว่า:

  precariously@poignancy.donna” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 26. gerald พูดว่า:

  notice@coachwork.verloops” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 27. louis พูดว่า:

  garibaldi@danny.dabbles” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 28. steve พูดว่า:

  mollycoddle@bonn.roped” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 29. Curtis พูดว่า:

  peale@molasses.airspeed” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 30. Frederick พูดว่า:

  soapsuds@bowed.powerfully” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 31. Henry พูดว่า:

  sheeran@unfair.elisha” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 32. ross พูดว่า:

  protoplasm@ritschl.pitching” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 33. Carlos พูดว่า:

  verbally@surfactants.compounding” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 34. Ernesto พูดว่า:

  laplace@lili.courts” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 35. shannon พูดว่า:

  mao@pass.erecting” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 36. edward พูดว่า:

  coke@typographic.illegitimacy” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 37. Anthony พูดว่า:

  cause@theodosian.assumptions” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

Leave a comment