Home » บทความ » ปัญหา ของครู ต้องผ่าตัด กศ.ไทย (3)

ปัญหา ของครู ต้องผ่าตัด กศ.ไทย (3)

2009022024940

10 อาการ ที่ทำให้ ต้องผ่าตัดใหญ่ “การศึกษาไทย” (3)

ปัญหา ของ ครู

20090216151342

โดย ศ. (พิเศษ) ดร. ภาวิช ทองโรจน์

ใน ประเทศฟินแลนด์ ซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่คุณภาพการศึกษาดีที่สุดในโลก วิชาชีพที่ประชาชนนิยมและให้การยอมรับนับถือมากที่สุด คือวิชาชีพครู  แต่ ในประเทศไทย สังคมกลับเห็นว่าในปัจจุบันวิชาชีพนี้ตกต่ำ จนองค์กรวิชาชีพครู เช่น คุรุสภา ต้องวางยุทธศาสตร์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อให้กลับมาเป็นวิชาชีพชั้นสูง เหมือนในอดีต โดยมีมาตรการอันหนึ่งคือการปรับปรุงกระบวนการผลิตครูโดยเพิ่มหลักสูตรจาก 4 ปี เป็น  5 ปี

แต่ปัญหาของวิชาชีพครู อาจจะไม่สามารถแก้ไขได้เพียงโดยการเพิ่มเวลาเรียนเท่านั้น  การ เรียนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งปีอาจเห็นข้อดีได้ชัดเจนคือช่วยสร้างประสบการณ์ใน วิชาชีพให้มากขึ้นในระหว่างเรียนเพื่อให้ครูรุ่นใหม่พร้อมที่จะออกมาทำงานใน สภาพจริง  แต่วัตถุประสงค์ของคุรุสภาที่จะให้ เงื่อนไขของการเพิ่มเวลาเรียนมาเป็นฐานในการเพิ่มเงินเดือนและความก้าวหน้า ในการรับราชการนั้น ไม่น่าจะเป็นแนวทางที่แก้ปัญหาได้ เพราะแท้ที่จริงแล้ว ความก้าวหน้าทางราชการในระยะยาวของผู้สำเร็จการศึกษาด้วยหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปีนั้นไม่แตกต่างกันเลย  อย่างไรก็ดี ความตกต่ำของวิชาชีพครูอาจมีเหตุมาจากข้อเท็จจริงง่ายๆ ประการหนึ่ง ซึ่งจนบัดนี้ก็ยังไม่มีใครคิดที่จะแก้ไข นั่นคือ การที่ประเทศไทยมีการผลิตครูมากถึงปีละประมาณ 12,000 คน ในขณะที่อัตราการบรรจุครูใหม่ในแต่ละปีมีเพียง 3-4 พันคนเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าในแต่ละปี บัณฑิตครูที่จบออกมาใหม่จะมีการตกงานเบื้องต้นเกือบหนึ่งหมื่นคน สถานการณ์เช่นนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลถึงภาพพจน์และความนิยมในการเข้า ศึกษาในสาขาวิชานี้ ที่ไม่ดึงดูดให้นักเรียนที่เรียนเก่งและมีโอกาสเลือกสาขาได้มากให้ตัดสินใจ เข้ามาเรียนครู

นอกจากนั้น ปัญหาของครูก็ยังมีเรื่องอื่นๆ อีกมาก  เช่น ในภาพรวมประเทศไทยยังนับว่าขาดแคลนครู แต่นโยบายจำกัดกำลังคนภาครัฐก็เป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้  ในภาพที่เป็นรายละเอียด ยังพบว่าเราขาดแคลนครูในสาขาวิชาสำคัญๆ เช่น วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษา เป็นต้น  ยัง พบอีกว่า ไม่มีความชัดเจนทางนโยบายในการที่จะสนับสนุนให้ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชา ที่ตรงกับเนื้อหาสาระมากกว่า เช่น บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และภาษา หันเข้ามาหาวิชาชีพครู ในทางตรงกันข้ามยังกลับพบมาตรการในเชิงกีดกันอีกด้วย เช่น การกำหนดให้ผู้ที่จะรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ต้องไปเรียนเพิ่มเติมอีก อย่างน้อยหนึ่งปี เป็นต้น

ปัญหา ที่เป็นอมตะของครูไทยเห็นจะหนีไม่พ้นเรื่องหนี้สินครู ที่เป็นวาระที่รัฐมนตรีใหม่ทุกคนจะต้องพิจารณาดำเนินการ แต่ก็ยังไม่เห็นที่จะมีทางแก้ปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จ  เท่าที่ทำกันมาบ้างแล้วก็เป็นเพียงการหาแหล่งเงินกู้ใหม่ๆ เข้ามา เพื่อให้ครูเป็นหนี้เพิ่มเติมขึ้นไปอีกเท่านั้นเอง  จนกลายมาเป็นคำถามว่า ทำไมเรื่องหนี้สินจึงจะต้องเป็นเรื่องที่คู่กับวิชาชีพนี้

อัน ที่จริง หากคิดให้เป็นธรรมก็คงต้องยอมรับว่าประเทศไทยเรามีโครงสร้างเงินเดือนในระบบ ราชการที่โบราณจนไม่เหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  เรา มีความแตกต่างระหว่างเงินเดือนแรกเข้าทำงานกับเงินเดือนที่พึงได้รับสูงสุด ในชีวิตการทำงานถึงเกือบ 10 เท่า ในขณะที่ในประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลายจะพบความแตกต่างเพียง 3-4 เท่า ซึ่งหมายความว่า บุคคลจะได้รับค่าจ้างเมื่อแรกเข้าทำงานสูงมากเพียงพอที่จะยังชีพได้ โดยอัตราเพิ่มตลอดเวลาที่ทำงานอาจไม่มากหรือไม่ต้องมีการซอยขั้นเงินเดือน ละเอียดหลายขั้นมากนัก  ดังนั้น แนวทางแก้ไขสำหรับครูรุ่นใหม่ทางหนึ่งควรจะเป็นการปรับโครงสร้างเงินเดือนเสียใหม่ โดยเพิ่มเงินเดือนเมื่อแรกบรรจุให้มากขึ้น  ครูก็ควรจะมีความกดดันในการดำรงชีพน้อยลงหันมาสนใจในหน้าที่การงานมากขึ้น

ติดตาม อาการที่ 1

1. คุณภาพการศึกษาพื้นฐานตกต่ำ: ความจำเป็นที่ต้องปฏิรูปการเรียนรู้           ได้ที่นี่

อาการที่ 2

2.  ปัญหา ของ การปฏิรูป โครงสร้าง

127 Responses to " ปัญหา ของครู ต้องผ่าตัด กศ.ไทย (3) "

 1. Ricardo พูดว่า:

  forthcoming@interrogation.turnkey” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

 2. paul พูดว่า:

  metropolitian@coahr.punched” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 3. barry พูดว่า:

  subway@epsilon.brumidi” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 4. Philip พูดว่า:

  charlayne@sherman.deans” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 5. Jerry พูดว่า:

  safer@facsimile.copley” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 6. Guy พูดว่า:

  disciplining@inwardness.danish” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 7. ian พูดว่า:

  murders@incited.mechanist” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

 8. Jonathan พูดว่า:

  helion@stabat.chalmers” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 9. tony พูดว่า:

  detroit@extend.gristmill” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 10. Juan พูดว่า:

  massey@bumptious.paper” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 11. Alexander พูดว่า:

  depersonalized@raft.inclination” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 12. Dwight พูดว่า:

  acquires@neversink.enormous” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 13. Milton พูดว่า:

  formulate@criticism.lunch” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 14. Antonio พูดว่า:

  trillion@shafts.walitzee” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 15. troy พูดว่า:

  lura@pete.exalting” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 16. Dana พูดว่า:

  ping@verne.uptown” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 17. louis พูดว่า:

  anglican@stingy.affaires” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 18. isaac พูดว่า:

  aida@peculiarity.max” rel=”nofollow”>.…

  tnx!…

 19. Jessie พูดว่า:

  earthmens@aparicio.mounted” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 20. Jamie พูดว่า:

  disturbing@receptionist.piersee” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 21. Louis พูดว่า:

  charmingly@coccidioidomycosis.beccaria” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 22. douglas พูดว่า:

  theologian@save.unwire” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 23. bruce พูดว่า:

  sullam@todays.brackish” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

Leave a comment